PROJEKTOVANJE

Da biste započeli gradnju i izgradili željeni objekat  kao i lako došli do Upotrebne Dozvole , a pre izrade samog projekta potrebno Vam je


1) INFORMACIJA O LOKACIJI– Informacija o Lokaciji sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na vašoj katastarskoj parceli na osnovu važećeg planskog dokumenta. Drugim rečima kroz Informaciju o Lokaciji ćete biti jasno obavešteni o tome da li je i pod kojim uslovima moguća gradnja na vašoj parceli.
Zahtev za izdavanje Informacije o Lokaciji se u opštem slučaju predaje pri nadležnom organu jedinice lokalne samouprave koji je zadužen za izdavanje Lokacijske dozvole. Uz zahtev za izdavanje Informacije o Lokaciji se podnosi kopija plana parcele. Nadležni organ je u obavezi da vam izda Informaciju o Lokaciji u roku od osam dana po prijemu kompletne dokumentacije.

2) LOKACIJSKA DOZVOLA– Lokacijska Dozvola jeste rešenje koje u opštem slučaju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave a koje sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa važećim planskim dokumentom. Drugim rečima, izdavanjem Lokacijske Dozvole, dobijate sve uslove koji su vam potrebni za izradu Glavnog Projekta po kojem će se izvršiti gradnja vašeg objekta.
Zahtev za izdavanje Lokacijske Dozvole se u opštem slučaju predaje pri nadležnom organu jedinice lokalne samouprave koji je zadužen za izdavanje Lokacijske Dozvole

Kada ste dobili informaciju o lokaciji i lokacijsku dozvolu u mogućnosti smo da krenemo sa izradom glavnog projekta u tri primerka sa tehničkom kontrolom.Projektat možete izabrtati neki tipski iz našeg kataloga, prilagoditi neki naš tipski proijekat Vašim potrebama ili naručiti neki po Vašoj skici ili ideji.

3) GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Građevinska Dozvola je rešenje koje u opštem slučaju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave a kojim se daje dozvola za građenje datog objekta na osnovu primljene projektne dokumentacije. Građevinska Dozvola sadrži sve informacije o: investitoru, objektu čije se građenje dozvoljava, katastarskoj parceli na kojoj se objekat izvodi, postojećim objektima koji se ruše ili rekonstruišu, roku važenja građevinske dozvole i rok završetka građenja kao i o dokumentaciji na osnovu koje se izdaje Građevinska Dozvola. Nakon što se odlučite za konkretan datum početka izvođenja radova po dobijanju Građevinske Dozvole, u obavezi ste da izvršite prijavu radova nadležnom upravnom organu i nadležnom inspektoru osam dana pre početka izvođenja radova.

4) UPOTREBNA DOZVOLA – Upotrebna Dozvola je rešenje koje u opštem slučaju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave a kojim se potvrđuje da je objekat podoban za upotrebu. Izdavanju Upotrebne Dozvole prethodi komisijski pregled objekta kojim se utvrđuje da li je objekat po svojim funkcionalno-tehnološkim i drugim karakteristikama upotrebljiv za funkciju u čijem cilju je sagrađen.

Ukoliko niste sigurni da li vaš objekat potpada pod opšti slučaj ili je procedura nešto drugačija, Mi će mo Vam kroz pružanje usluge besplatnih konsultacija bez ikakve nadoknade proslediti konkretan niz koraka koji je primenjiv za vaš objekat u vašoj opštini. Slobodno nas kontaktirajte na 064-885-85-65, lično u kancelarijama ili nam pošaljite E-mail sa kratkim obrazloženjem situacije.

Dobrodošli

 

Desing by Conco